Počet položek: 0
Cena bez DPH: 0 Kč
Do slevy 2 % zbývá
nakoupit za 5 001
Nevíte si rady?
Volejte 602 375 805
PONAP s.r.o.
Lanžhotská 3631/30
690 02 Břeclav

email:

Všeobecné obchodní podmínky


obchodní firmy PONAP s.r.o., se sídlem Lanžhotská 3631/30, 690 02 Břeclav, IČ: 27746992, DIČ: CZ27746992 zapsané v OR pod spisovou značkou odd. C, vložka 56281 ze dne 19.9.2007 u Kraj­ského soudu v Brně

 

Kontaktní adresa provozovny: Lanžhotská 3631/30, 690 02 Břeclav

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky, dále jen VOP vychází z příslušných ustanovení obchodního zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele v platném znění. Tyto VOP se použijí pro vymezení obchodních vztahů při prodeji zboží obchodní firmy PONAP s.r.o. (prodávající). Odchylná ustanovení v kupní smlouvě nebo rámcové kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP. Předmětem smluv uzavíraných mezi společností PONAP s.r.o. a jejími zákazníky je zboží a služby, které společnost PONAP s.r.o. dodává v rámci svého předmětu podnikání.

 

Společnost PONAP s.r.o. přijímá objednávky zboží a služeb od svých zákazníků. Objednávku je možné učinit těmito způsoby: prostřednictvím e-shopu, faxem, elektronickou poštou, telefonicky, dle platného ceníku na www.pemar.cz (všechny ceny jsou uvedeny bez DPH).

 

Cena a platební podmínky

Kupující je povinen uhradit cenu zboží na základě daňového dokladu –faktury, prodejky, atd., v případě zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí na daňovém dokladu je kupující povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího, aby mohl bezodkladně provést potřebnou opravu. Kupní cena za prodané zboží bude účtována dodavatelskou fakturou, jež bude obsahovat také ujednanou dobu a způsob splatnosti. Okamžikem zaplacení kupní ceny se rozumí její připsání na účet prodávajícího, hotovostní platba nebo platba kartou. Nezaplatí-li kupující kupní cenu v ujednané lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn účtovat a kupující je povinen zaplatit smluvený úrok z prodlení ve výši 0,10 % z nezaplacené kupní ceny zboží, za každý den prodlení. Prodlení s placením kupní ceny je podstatným porušením VOP, pro nějž je prodávající oprávněn odstoupit od všech dalších již ujednaných smluv (popř. potvrzených objednávek).

 

Dodací podmínky

Způsob dodání zboží nebo služeb, dodací lhůty a místo dodání je uvedeno v objednávce. Zboží bude řádně baleno a loženo pro účel přepravy.

Místem dodání zboží nebo služeb je místo odevzdání společností PONAP s.r.o. kupujícímu sjednané ve smlouvě. Není-li ve smlouvě sjednáno dodání zboží nebo služeb v určitém místě, je zboží dodáno předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího do místa ujednání. Kupující je povinen učinit veškeré úkony proto, aby prodávající mohl dodat zboží v místě dodání, zajistit aby zboží bylo vyloženo a převzato bez zbytečného odkladu. Kupující je povinen převzetí zboží písemně stvrdit na dodacím listě, popř. na jiném dokladu, ze kterého bude zřejmé doručení zboží kupujícímu. Povinnost prodávajícího dodat kupujícímu sjednané množství zboží a povinnost kupujícího odebrat sjednané množství zboží se považuje za splněnou, pokud se množství skutečně dodaného a odebraného zboží bude od množství sjednaného lišit maximálně o 10 %.

Kupující nabude vlastnická práva ke zboží dnem úplného zaplacení ujednané kupní ceny.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží nebo předáním přepravci v dohodnutém místě.

U objednávek nad 2 000 Kč bez DPH hradí dopravné po ČR společnost PONAP s.r.o. U objednávek do 2 000 Kč bez DPH je účtováno dopravné po ČR ve výši 150 Kč bez DPH, v případě úhrady dobírkou navíc doběrečné 40 Kč bez DPH. V případě zasílání do zahraničí se dopravné kalkuluje individuálně podle místa určení, hmotnosti a rozměrů zásilky.

V případě, že je objednané zboží skladem, je expedováno v případě přijetí objednávky do 10.00 hodin ještě týž den. V případě, že objednaná položka není skladem, bude neprodleně společnost PONAP s.r.o. informovat kupujícího o náhradním termínu dodání.

 

Nabytí vlastnického práva

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až jeho úplným zaplacením. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době převzetí zboží, nebo jestliže tak neučinil, v době, kdy si zboží převzít měl.

 

Vratné přepravní obaly

Prodávající je povinen dodávat své výrobky v obalech, které při běžném způsobu dopravy a manipulace nenaruší úplnost a jakost výrobků. Vratné přepravní obaly budou kupujícímu fakturovány s dodávkou zboží samostatnou položku (vratnými přepravními obaly se ve smyslu VOP rozumí vratné palety). Kupující je oprávněn vratné přepravní obaly vrátit prodávajícímu nejpozději však do tří měsíců od realizované dodávky zboží a to na vlastní náklady. Vratné přepravní obaly vrácené kupujícím budou prodávajícím dobropisovány, avšak nesmí být poškozené či znečištěné, jinak má prodávající právo takové obaly nepřijmout nebo vrátit zpět na náklady kupujícího. Na dodacím nebo přepravním listu k obalům musí být vždy uvedena čísla faktur prodávajícího, kterými byly vratné obaly fakturovány, počet kusů a druh vrácených obalů.

 

Kvalita výrobků, reklamace a záruční doba

Zboží je dodáváno v souladu s příslušnou podnikovou normou prodávajícího, v souladu se systémem řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 a musí odpovídat obvyklé kvalitě dané technologií zpracování, sjednaným použitým materiálem a kvalitou vstupních podkladů předaných kupujícím. V případě potisku obalů prodávající neodpovídá za nedostatky a chyby, které kupující ponechal v korektuře. Přejímku zboží provádí kupující v místě dodání dle příslušné Podnikové normy dodavatelské, dále je PND. Přejímkou se rozumí ověření množství a kvality zboží i obalů (včetně palet) a správnost dokladů.

Kvalita zboží včetně technických podmínek a trvání záruční doby se sjednává podle příslušné PND nebo Technických podmínek dodávek, dále jen TPD k dodanému zboží. Prodávající informuje kupujícího o vlastnostech prodávaného zboží, o způsobu jejich použití, údržbě a o nebezpečí, která vyplývající z jeho nesprávného použití nebo údržby a to včetně záruční doby ke každému dodanému zboží. Tyto informace jsou obsaženy v příslušné PND a materiálovém listu. Reklamaci uplatňuje kupující písemně s návrhem na její vyřízení. Reklamované zboží musí být uchráněno před jeho znečištěním, či dalším poškozením a označeno tak, aby byla jednoznačně prokázána jeho identifikace (výrobním štítkem, nálepkou, vkladačkou, ze které je patrný výrobce a datum výroby). Při nesplnění těchto podmínek se jedná o reklamaci neprůkaznou.

Vady zboží, které lze zjistit při jeho prohlídce je kupující povinen uvést na dodacím listě. Jiné vady je povinen oznámit bez zbytečného odkladu po převzetí zboží. V případě dodání jiného než objednaného zboží, je kupující povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího.

 

Designy / modely

Kupující bere na vědomí, že všechny lisovací formy, modely, výkresy aj., které projektovala nebo objednala společnost PONAP s.r.o. zůstávají v jejím výhradním vlastnictví.

Kupující prohlašuje, že je držitelem veškerých práv (zejména práv duševního vlastnictví) k předmětům, které předal společnosti PONAP s.r.o. pro potřeby plnění jejich závazků vyplývajících z uzavřené smlouvy. Společnost PONAP s.r.o. neodpovídá za porušení jakýchkoliv práv (zejména autorských práv) kupujícím vůči třetím osobám. V případě, že by prodávajícímu vznikla v souvislosti s porušením tohoto ustanovení kupujícím jakákoliv škoda, zavazuje se kupující tuto škodu prodávajícímu nahradit bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude za strany prodávajícího písemně vyzván.

 

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. V případě nákupu jako právnická osoba také identifikační číslo, daňové identifikační číslo. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů společností PONAP s.r.o., a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně ve svých osobních údajích.

Údaje o vaší činnosti, o vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Veškeré údaje zasílané mezi prohlížečem kupujícího a serverem společnosti PONAP s.r.o. a dále údaje zasílané mezi serverem PONAP s.r.o. a platební bránou pro karetní transakce, jsou šifrované a chráněné proti úniku a zneužití.

 

Rozhodné právo

Obchodně právní vztahy vyplývající z uzavřené kupní smlouvy nebo z rámcové kupní smlouvy a z těchto VOP se řídí právním řádem České republiky. Prodávající i kupující se zavazují, že veškeré spory související s uzavřenou kupní smlouvou nebo se VOP budou řešeno především smírnou cestou.

 

Závěrečná ustanovení

Prodávající i kupující se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech informacích, o kterých se v průběhu obchodního vztahu dozvědí. Pokud není v kupní smlouvě nebo v rámcové kupní smlouvě dohodnuto jinak, platí ustanovení těchto VOP, které jsou účinné ode dne 1.1.2024. Kupující převzetím zboží potvrzuje, že byl se VOP obchodní firmy PONAP s.r.o. řádně seznámen. Prodávající se zavazuje, že v případě změny či doplnění VOP zveřejní aktualizovanou verzi na www.pemar.cz

Zpět

Mapa webu | Kontakty |
Copyright © 2009-2024 PONAP s.r.o.